KRONİK RENAL YETMEZLİĞE BAĞLI SEKONDER HİPERPARATİROİDİZMDE CERRAHİ TEDAVİNİN YETERLİLİĞİNİ BELİRLEMEDE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİN KULLANIMI

Başlık: KRONİK RENAL YETMEZLİĞE BAĞLI SEKONDER HİPERPARATİROİDİZMDE CERRAHİ TEDAVİNİN YETERLİLİĞİNİ BELİRLEMEDE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİN KULLANIMI
Yazar: Uğur BUĞAN
Yazar-email: ugurbugan@hotmail.com
Kurum: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yil: 2009
Anahtar: kronik renal yetmezlik,sekonder hiperparatiroidizm
Ozet: ARKA PLAN
Çalışmamızda medikal tedaviye dirençli sekonder hiperparatiroidizm (sHPT) nedeniyle yapılan paratiroidektominin yeterliliği intraoperatif ve postoperatif biyokimyasal parametrelerle değerlendirildi.
MATERYAL VE METOD
Mayıs 2006 – Mart 2008 tarihleri arasında sHPT nedeniyle paratiroidektomi yapılan toplam 37 hasta çalışmaya alındı. Hastalar postoperatif erken dönemde yetersiz rezeksiyona bağlı persistan hiperparatiroidizm gelişen (Grup 1) ve gelişmeyen (Grup 2) olarak iki gruba ayırıldı. Grupların ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası, serum fosfor (P), total kalsiyum (tCa), iyonize kalsiyum (iCa), intakt parathormon (iPTH), alkalen fosfataz (ALP) değerleri, son paratiroid bezinin çıkarılmasını takiben intraoperatif 20. dakikadaki iPTH düzeyi (iPTH20) ve ameliyat öncesi değerine göre düşüş oranları (%iPTH) karşılaştırıldı.
BULGULAR
Grupların ameliyat öncesi serum P, tCa, iCa, iPTH, ALP düzeyleri benzerdi. Subtotal parati