KRONİK RENAL YETMEZLİKLİ HASTALARDA HEMODİYALİZ İÇİN KULLANILAN ARTEROVENÖZ GREFTLERDE GÖRÜLEN KOMPLİKASYONLAR VE TEDAVİYAKLAŞIMLARI (UZMANLIK TEZİ)

Başlık: KRONİK RENAL YETMEZLİKLİ HASTALARDA HEMODİYALİZ İÇİN KULLANILAN ARTEROVENÖZ GREFTLERDE GÖRÜLEN KOMPLİKASYONLAR VE TEDAVİYAKLAŞIMLARI (UZMANLIK TEZİ) Dr. Emrah ULUDAĞİSTANBUL 2006
Yazar: OP.DR EMRAH ULUDAĞ
Yazar-email: druludag@mynet.com
Kurum: HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ
Yil: 2006
Anahtar: AV FİSTÜL.AV GREFT.KRONİK RENAL YETMEZLİK
Ozet: ÖZETGiriş: Son dönem böbrek yetmezliği olan hastalar uzun süreli hemodializ tedavisine ihtiyaç gösterirler ve vasküler sistem girişine ihtiyaç duyarlar. Arterovenöz fistüller (AVF), uzun açık kalma süresi ve düşük komplikasyon profiliyle vasküler giriş prosedürleri içinde ilk aşamadatercih edilirler. Bununla birlikte, yüzeyel venlerin uygun olmadığı veya birkaç kez AVFaçılması sonucu damarların uygunluğunun bozulduğu durumlarda, politetrafloroetilen (PTFE) ile arter ve ven arasına greft konularak vasküler girişin sağlanması alternatif bir yöntemdir. Buçalışmada, kronik hemodializ gereken hastalarda vasküler giriş yöntemi olarak PTFE greft uygulamalarından elde ettiğimiz tecrübelerimizi ortaya koyduk.Materyal ve metod: Ocak 1999-Aralık 2004 tarihleri arasında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Transplantasyon Ünitesi’ nde greft uygulanan 77 hasta retrospektif olarakincelendi. Ameliyat sonrası greft durumunun değerlendirilmesi üç şekilde yapıldı; aralıklıklinik muayene, tekrarlayan vizitler ve telefon konuşmaları. Olgularımız 8 ila 78 ay, ortalama38 ay takip edildi. Greft yapılan hastalara daha önce AV fistül uygulanıp uygulanmadığı veaçılan fistül sayısı, trombus gelişimi gibi komplikasyonları, DM, amiloidoz gibi kroniksistemik hastalıkları araştırıldı. AV greft uygulanan hastalar ayrıca daha önce sadece bir kez AV fistül yapılan ve daha sonra AV greft uygulanan hastalar (Grup I) ile iki ve daha fazlasayıda AV fistül yapılıp daha sonra AV greft uygulanan hastalar (Grup II) olarak ayrıldı ve her iki gruptaki hastaların preoperatif dönemde sistemik hastalıkları ile postoperatif dönemdegelişen komplikasyonlar ve greft sürvileri incelenerek karşılaştırıldı. Bu çalışmada istatistiksel değerlendirmelerde Chi kare ve Student t-testi kullanıldı. p < 0.05 anlamlı kabul edildi.Bulgular: 77 hastanın 58 (% 75.3)’ ü kadın ve 19 (% 24.6)’ u erkek idi. Bu hastaların yaşları24 ile 78 arasında, ortalaması ise 51 yaş idi.Hastaların 51 (% 66.2)’ inde hipertansiyon, 20 (% 25.3)’ sinde DM, 18 (% 23.3)’ inde ileri derecede hiperlipidemi, 1 (% 1.2)’ inde amiloidoz, 2 hastada (%2.5) ise SLE bulunmaktaydı. Greft uygulanmış hastaların % 23.3’ üne (18) öncedensadece bir kez radyosefalik AV fistül operasyonu yapıldığı (Grup I), diğer % 76.6 (59) hastayaise birden fazla AV fistül açıldığı (Grup II) ortaya konuldu. Tek fistül sonrası AV greft uygulanan hastalarda greftin açık kalma süresi 17 ay (3-29) ve gelişen komplikasyonlar;
——————————————————————————–
Page 57
54psödoanevrizma (1 hasta), trombus (4), enfeksiyon (1), kanama (1) idi. 2 veya daha fazla AVfistül sonrasında AV greft uygulananlar hastalarda ise greftin açık kalma süresi 9 ay (1-14) ve komplikasyonlar enfeksiyon (10 hasta), kalp yetmezliği (1), trombus (20), psödoanevrizma (5),steal sendrom (1) ve kanama (3) olarak saptandı. Sonuç: Greft öncesi daha çok girişim uygulanan hastalarda greft sürvisinin daha kısa olması, uygun damar yapısı ve hemodinamiğinin bozulmasıyla açıklanabilir. Tek fistül yapılanhastalarda, en azından proksimaldeki damarların korunmuş olması sonradan yerleştirilen greftin fonksiyonlarını daha uzun süre devam ettirmesiyle sonuçlanmıştır. Bu hastalarda postoperatif komplikasyon oranı da daha düşük bulunmuştur. Bunun yanında, çalışmamız göstermiştirki, yaşlı, obez, hiperlipidemik, hipertansif ve diyabetik hastlarda tek fistül yapılıp başarısızlık durumunda bir sonraki girişimde grefte öncelik verilmesi daha başarılı olmaktadır.
Kaynak: KAYNAKLAR 1-Rooijens PP, Burgmans JP, Yo TI, et al. Autogenous radial-cephalic or prosthetic brachial-antecubital forearm loop AVF in patients with compromised vessels? A randomized, multicenter study of the patency of primary hemodialysis access. J Vasc Surg. 2005;42(3):481-486; discussions 487.2-Kollf WJ, Berk HT. The artificial kidney: A dialyzer with a great area. Acta Med Scand. 117:121,1944.3.Schanzer H and Skladany M. Vascular Access For Dialysis. Haımovıcı H (Ed). Haımovıcı’s Vascular Surgery Principles And Techniques. Fourth edition.p:1028-1041,1996. 4-Tellis VA and Veith FJ. Vascular Access. Haımovıcı H (Ed). Haımovıcı’s Vascular Surgery Principles and Techniques. Second edition. p:855-874,1984. 5-Lazarus JM. Hemodialysis in CRF. Brenner, BM and Stein JH. (Ed):Chronic Renal Failure. p:155-192,1981.6-Morgan AP. Access to the Circulation. Alfred P.Morgan, MD(Ed): Long –TermHemodialysis. Second Edition. p:40-64,1973.
——————————————————————————–
Page 61
587-Thomas GI. Large vessel appliqué arteriovenous shunt for hemodialysis. Am J Surg.1970;120:244-248. 8-Gelabert HA and Freischlag JA. Hemodialysis access. Rutherfort RB (Ed.) Vasc Surg. 2000;3:1466-1476. 9-Barrett B, Parfrey D, Morgan J, et al. Prediction of early death in end-stage renal disease patients starting dialysis. Am J Kidney Dis. 1997;29:214-222. 10-Robbin ML, Gallichio MH, et al. US vascular mapping before hemodialysis accessplacement. Radiology. 2000;217:83-88.11-Older RA, Gizienski TA, Wilkowski MJ, et al. Hemodialysis access stenosis: Earlydetection with color doppler US. Radiology. 1998;207:161-164. 12- Besarab A and Samarapungavan D. Measuring the adequacy of hemodialysis access. Current Opinion in Nephrology and Hypertension. 1996;5:527-531. 13. Yaltı, T. Hemodiyaliz İçin Damar Yolu. Titiz MI (Ed). RenalTransplantasyona Pratik Yaklaşım. p:145-159,2000.14-Schanzer H, Kaplan S. Double silicone rubber indwelling venous catheters: a new modality for hemo-access Arch Surg 1986;121:229-232.
——————————————————————————–
Page 62
5915-Nicholson ML and Murphy GJ. Surgical considerations in vascular access. Conlon PJ,Nicholson ML and Schwab S.(Ed) Hemodialysis vascular access: Practice and problems. p:101-123,2000.16- Butler HG, Baker l and Johnson J. Vascular access for chronic hemodialysis: Polytetrafuoroethylene (PTFE) versus bovine heterograft. The Am J of Surgery.1977;134:791-793. 17-Cayco AV, Abu-Alfa AK. Reduction in aretriovenous graft impairment: Results of a vascular access surveillance protocol. The Am Journal of Kidney Dis. 1998;32:302-308. 18-May RE, Himmelfarb J, et al:Predictive measures of vasculer access thrombosis. Kidney İnt. 1997;52:1656-1662.19-Fillenger MF, Kerns DB, Schwartz RA: Hemodynamics and Intimal hyperplasia. Sommer BG and Henry ML (Ed). Vascular access for hemodialysis-II. p:21-51, 1991. 20-Besarab A, Sullivan KL, Ross RP and Moritz MJ: Utility of intra-access pressure monitoring in detecting and correcting venous outlet stenoses prior to thrombosis. Kidney int. 1995;47:1364-1373.21-Brooks J, Sigley R, May KJ, et al:Transluminal angıoplasty versus surgical repair for stenosis of hemodialysis grafts . Am J Surg. 1987;153:530-531. 22-Silver D and Kikta MJ: Thrombogenesis and thrombolysis. Haımovıcı H (Ed). Haımovıcı’s Vasculer Surgery Prıncıples And Technıques. Fourth edition. 1996, p:194-221.
——————————————————————————–
Page 63
6023- McGonigle DJ, Schrock L, Hickman RO. Experience using central venous access for long -term hemodialysis: A new concept. .Am J Surg. 1983;145:571-573. 24-Raju S. PTFE graft for hemodialysis access: Techniques for insertion andmanagement of complication. Ann Surg. 1983;206:666-673.25-LeSar CJ, Merrıck HW, Smith MR. Thrombotic complications resulting fromhypercoagulable states in chronic hemodialysis vascular access. J Am Coll Surg.1999;189(1):73-9; discussion 79-81.26-Asif A, Gadelean FN, Merrill D, et al. Inflow stenosis in arteriovenous fistulas and grafts: a multicenter, prospective study. Kidney Int. 2005;67(5):1986-1992. 27-Gilad J, Eskira S, Schlaeffer F, et al. Surveillance of chronic haemodialysis-associated infections in southern Israel. Clin Microbiol Infect. 2005 Jul;11(7):547-552.