TPHD Lösemiler Okulu – 19-20 Kasım

Gülyüz Öztürk
AKUT LÖSEMİDE HKHN
Zeynep Karakaş
AKUT LÖSEMİLERDE HEDEFE YÖNELİK TEDAVİ
Ayşe Özkan Karakoç
Olgu Sunumu
Şule Ünal
Relaps ve Tedavi
Şebnem Yılmaz
AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ
Hale Ören
AKUT MİYELOİD LÖSEMİ
Talia İleri
Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi
Özcan Bor
Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi
Özlem Tüfekçi
JUVENİL MYELOMONOSİTİK LÖSEMİ
Meral Güneş
Kronik Miyelositer Lösemi Tanı ve Tedavi Yaklaşımı
Namık Özbek
LÖSEMİ MORFOLOJİSİ
Öznur Boyunağa
Trombozda Radyolojik Tanı
Nazan Sarper
Lösemi Okulu
Tiraje Çelkan
LÖSEMİ TARİHÇESİ
Hüseyin Onay
Lösemi ve Genetik
Orhan Gürsel
LÖSEMİLERDE DESTEK TEDAVİLER
Türkan Patıroğlu
AKUT LÖSEMİLERDE İMMÜNOFENOTİPLEME
Deniz Karapınar
Miyelodisplastik Sendrom
Müge Gökçe
Minimal Kalıntı Hastalık (MRD)
Mehmet Ertem
Çocukluk Çağı AML’de Tanı ve Tedavi